חיפוש מתקדם
חפש
  אימון כדורגל
  אימון כדורסל


תקנון

הסכם זה מתאר את תנאי השימוש באתר www.imonim.co.il. הגלישה וההשתתפות באתר [להלן: 'השימוש באתר'] כפופים להסכמתך ולהצהרתך ['הגולש' ו/או 'המשתמש', כי קראת את תנאי השימוש והסכמת לכל האמור בהם.

הגבלת השימוש באתר - השימוש באתר הינו אישי בלבד. האתר מיועד לשימוש על ידי מאמני ספורט המבקשים להעשיר את הידע המקצועי שברשותם ופתוח גם לגלישה חופשית. מפעילי האתר וכל  המשתתפים בו אינם אחראים  לאופן השימוש במידע אשר מפורסם באתר על ידי משתמש כלשהו.

התכנים באתר - מפעילי האתר אינם נותנים חסות, אחראים או מביעים כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של מידע, הצהרות, תכנים או פרטים המתפרסמים באתר ובפורומים וכל ההודעות הינם באחריותו המלאה של שולח ההודעה. אין להסיק כי המפרסם הודעה מפרסם בזהותו האמיתית ו/או כי יש אמת בפרסומיו. הגולש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות או מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. האתר והפורומים מיועדים לצורכי לימוד וביטוי עצמי בלבד.
הגולש מצהיר בזאת כי הוא מודע היטב לכך שהמידע המתפרסם באתר מגיע, בין היתר, מצדדים שלישיים ולפיכך אינו עובר הליך של אישור מראש על ידי מפעילי האתר, וכפועל יוצא אין באפשרותם לפקח פיקוח מלא על התכנים והמידע; ייתכן שנמצאים בו טעויות, שגיאות, שקרים, ליקויים, אי דיוקים, פרטים חסרים וחומר העלול לפגוע בגולש ו/או ברגשותיו. לאור האמור, מסיר בזאת הגולש כל אחריות ממפעילי האתר בנוגע לתכנים אליהם נחשף ו/או ייחשף במסגרת השימוש באתר. ידוע לגולש כי בכל מקרה, מפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע למידע המתפרסם באתר ו/או לנזק כלשהו שנגרם למשתמש, לרבות נזק למחשב ו/או לצד ג'. מפעילי האתר שומרים על זכותם לשנות ו/או לתקן ו/או לערוך ו/או להסיר וכיו'ב כל הודעה ו/או חלק ממנה. המשתמש משחרר את מפעילי האתר מכל אחריות לגבי הופעת ההודעות ו/או העדר הופעה מחמת שיקול דעת של מפעילי האתר, תקלה וכל דבר אחר.
חל איסור על הגולש להעלות לאתר תכנים שהעלאתם ו/או תכנם אינם חוקיים, נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או שלגולש אין את מלוא הזכויות להעלותם. בכלל זה, חל איסור מוחלט להעלות לאתר תכנים: העלולים לפגוע ברגשות הציבור, תכנים בעלי אופי פוגעני, טורדני, משמיץ ופוגע לרבות תוכן מיני; המהווים או עלולים להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או הפרה של החוק במדינת ישראל; המהווים או עשויים להוות לשון הרע; הפוגעים או עשויים לפגוע בפרטיות; הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או באתר; המטעים ו/או עלולים להטעות צדדים שלישיים. כן חל איסור להעלות קבצים ו/או כל חומר אחר היכול לפגוע במערכות מחשב ו/או בזכויות של צד ג' כלשהו.
מפעילי האתר שומרים את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש הגולש באתר בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

הגבלת אחריות - מובהר בזאת, כי מפעילי האתר ויתר המשתתפים בו אינם בעלי רשיון אימון או כל הסמכה רלוונטית אחרת. לפיכך אין לראות בכל המידע המופיע באתר, בהודעותיו, בנתונים ובכל חומר אחר המתפרסם באתר משום המלצה או חוות דעת כאמור וכל הפועל על סמך מידע המופיע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. עוד מובהר כי מפעילי האתר ויתר המשתמשים בו אינם אחראים לכל מקרה לכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לגולש, לרבות אובדן פרנסה ו/או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי, וכי הגולש מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לכל סיכון שיגרם לו בגין שימוש באתר.

קניין רוחני - המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילי האתר. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינם הבלעדי של מפעילי האתר או צדדים שלישיים בעלי הזכות החוקית אשר הפרסום של החומרים באתר נעשה על פי דין, בין אם פורסם על ידם או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לאחריות החברה לדבר כאמור בסעיף הגבלת האחריות שלהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של מפעילי האתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר כי סדר הופעת הסרטים והסרטונים באתר ו/או אופן עריכתם, לרבות סרטונים אשר נלקחו מאתרי צד שלישי ו/או מקושרים לאתרי צד שלישי, הינם קניינם הרוחני של מפעילי האתר וכי העתקת רשימות תכנים ו/או העתקת אופן עריכתם לשימוש מסחרי או הפצה אחרת תהווה פגיעה בקניינו הרוחני של האתר ומפעיליו.
כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי האתר או בבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב ממפעילי האתר ו/או אותו צד ג' שסימני המסחר הינם בבעלותו.
הגבלת אחריות לגבי תשלומים וגבייה – האתר ומפעיליו לא יישאו באחריות בגין כל טעות ו/או תקלה בביצוע פעולת תשלום שמקורה בחברות כרטיסי אשראי, חברות סליקה, העברות בנקאיות ו/או אמצעי תשלום אינטרנטי כגון PAYPAL [www.paypal.co.il] ואחרים.
תשלומים למפעילת האתר הינם ניתנים לביטול, אלא בהסכמת מפעילת האתר.

שימוש במידע והגנת הפרטיות - המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעילי האתר יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים [לרבות באמצעות 'עוגיות' ואמצעים דומים] ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

פרסומות וקישוריות - מפעילי האתר אינם אחראים בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על תמיכתם של מפעילי האתר ו/או אחריותם ו/או התחייבותם לתכנים המופיעים בפרסומות, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר ['אתר חיצוני'], אינה מעידה על כך כי מפעילי האתר אחראים ו/או שולט בתכנים ו/או בפעולת האתר החיצוני, ומפעילי האתר לא יישאו באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.

שינוי תנאים - מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. המשתמש נדרש לבדוק מפעם לפעם את תנאי השימוש דלעיל.

הדין החל וסמכות שיפוט - השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל. ספרי החברה ישמשו כראיה מכרעת בין הצדדים.
גלישה נעימה.Copyright © Imonim.co.il All rights reserved youth soccer drills בניית אתרים